Arbetet med att hitta bra lösningar gällande klimat, hållbarhet & energieffektivisering i våra fastigheter fortsätter. 

 

I Gamla brandstationskvarteret (Granaten 1 & 2) har en översyn gjorts av ventilationen i fastigheterna och på kort tid har 3 st aggregat bytts ut som betjänar bland annat bostäder,  äldreboende samt kontorslokaler. 

Inomhusklimatet har blivit bättre och de nya ventilationsaggregaten med energisnåla fläktar och betydligt effektivare värmeväxlare ger minskad energianvändning med ca. 140.000 kWh / år. 

 

Utöver arbetet med ventilationen har även fjärrvärmecentralen setts över och bytts ut i kvarteret Granaten 1 (Gamla torndelen). Med smart prognosstyrning kan vi sänka energiåtgången utan att inomhusklimatet påverkas.

 

Samtidigt pågår även utbyte av äldre belysningsarmaturer i kvarteret där vi nu installerar armaturer som kommunicerar trådlöst med varandra i t.ex. trapphus och allmänna utrymmen så att det skapas en trygg vistelsemiljö för våra besökare och hyresgäster.